התמחויות

g

אקוסטיקה

 • מדידת רעשים ומניעתם
 • שיפור באקוסטיקת אולמות
 • שימושי סנסוריקה

סנסוריקה פיזיקלית

 • בתחום זה נעשה שימוש באמצעים אקוסטיים ופיזיקליים אחרים
 • גילוי ואיתור של גופים באוויר, במים או ביבשה

חוות דעת

מתן חוות דעת מקצועיות בנושאים המצוינים לעיל

רעידות

 • מדידת רעידות הנוצרות על ידי רכבים,  מכונות ועוד, הערכתן ומניעתן
 • שימוש בסנסוריקה

ייעוץ

 • ייעוץ לארגונים, לחברות וללקוחות פרטיים בנושאים המצוינים לעיל
l

מחקר ופיתוח

באקדמיה ובהיי-טק

הדרכה אקוסטית

 • הדרכה הנערכת בסמינרים ובמפעלים
f

אלקטרואקוסטיקה

 • אקוסטיקת אולפני הקלטה ושידור, ושיפורם
 • תכנון ופיתוח מערכות לביצועים מיוחדים
n

שדות אלקטרו-מגנטיים

 • מדידת שדות מגנטיים ומניעתם בבתים. השדות נוצרים כתוצאה מפעולתם של מנועים, מחשבים, כבלי חשמל ועוד
 • מדידת שדות חשמליים ומניעתם בתעשייה. שדות אלו נוצרים כתוצאה מהימצאותם של קווי מתח גבוה או מתיול שגוי
 • מדידת שדות אלקטרו-מגנטיים (אנטנות) ומניעתם.
 • בדיקת קרינה אלקטרומגנטית.

טוב לדעת (מתקן גרמני DIN 52210)

"Begruendet in den komplizierten bauphysikalischen Zusammenhangen, die die Messung beeinflussen, sind Bauakustische Pruefungen nicht so einfach, als dass ein Bearbeiter ohne spezielle Erfahrungen, nur auf die Norm Gestutzt, erwarten durfte, richtige Ergebnisse zu erhalten. Weil im Rahmen dieser Norm nicht fur jeden Einzelfall Genaue Anweisungen zur Durchfuhrung der Prufung Gegeben waerden konnen, sind ausreichende Erfahrungen Auf dem
Gebiet der elektroakustischen Messtechnik und der Baukonstruktion sowie ausreichende.Laboratoriums – praxis unerlasslich"

ובתרגום עברי

בהסתמך על יחסי הגומלין הפיזיקליים-בנייתיים המשפיעים על מדידה, אין בדיקות אקוסטיות-בנייתיות כה פשוטות עד כדי שבודק ללא ניסיון ייחודי יוכל לצפות לקבל תוצאות נכונות רק בהסתמך על התקן. מאחר שבמסגרת תקן זה לא ניתן לתת הוראות מדויקות לביצוע הבדיקות לכל מקרה פרטי, הצורך בניסיון בשטח טכניקת המדידות האלקטרו-אקוסטיות וקונסטרוקציות הבנייה, וכן עבודת מעבדה במידה מספקת, הינו הכרחי.

  דילוג לתוכן