Scientific expertises

חוות הדעת ניתנות לתובעים, לנתבעים, לבתי משפט ולחברות במגוון נושאים:

Z

רעשים ורעידות בסכסוכי שכנים ומניעתם

Z

פגיעה בשמיעה (גהות תעשייתית) ומניעתה

Z

רעשים ורעידות הנגרמים על ידי תחבורה ומניעתם

Z

ישימות פטנטים אקוסטיים ופיתוחים משלימים

Z

אמיתות הקלטות קול ומקורן האפשרי

Z

מטרדי שדות מגנטיים, חשמליים ואלקטרו מגנטיים ונזק אפשרי לבריאות ואמצעים למניעתם

חוות הדעת ניתנת בכתב לאחר ביצוע בדיקה ומדידה באתרים. הבדיקות נעשות על פי תקני ישראל, תקני ISO הבינלאומיים, תקניDIN (גרמניה) ותקני ASA (ארה"ב). חוות דעת כוללות, באם נדרש, פתרונות הנדסיים וטכניים למניעת המטרד.
למעלה מ-1500 חוות דעת מקצועיות של יובל מנטל הוכנו במסגרת היותו מומחה נבחר ומושבע מטעם השלטונות בגרמניה עבור הרשויות ובתי המשפט (משפט פרטי, משפט פלילי, מלבד חוות דעת) כנ"ל בארץ לבתי המשפט רשויות, חברות ויחידים.

Various consultations

ייעוץ מיוחד:

Z

ייעוץ מדינאים ומפלגות בעניינה הגנה מרעש

Z

ייעוץ ליועצים אקוסטיים בנושאים ספציפיים בגרמניה ובישראל

Z

ייעוץ לקהל הרחב חינם במסגרת מרכז הבניה במינכן בגרמניה

  דילוג לתוכן