I מבוא

בארץ הבנייה מהיקרות בעולם, למרות שלא הקרקע ואף לא שכר העובדים מהגבוהים בעולם, ואפילו עלות החומרים אינה הגורם לכך. הגורמים ליוקר הבניה בארץ הם שונים ונמנה כמה מהם:

א. תוספות אופנתיות שאינן פונקציונליות, כמו ציפוי רב בשיש על קירות פנים וחוץ, מרפסות קטנטנות שאינן שימושיות וגגות רעפים בחסר שלג.

ב. בניה בחוסר ידע, כמו גגות הרעפים שמתחתם תקרות בטון, והשימוש לבידוד בקצפים יקרים במקום חומרים ייעודיים בלוחות.

ג. כיסוי שגיאות מוקדמות מובנות כמו הוספת שכבות חול רב ברצפה על רצפה שאיננה ישרה ושעליה מונחים צינורות וגופים אחרים שהגישה אליהם נמנעת.

ד. העתקת שיטות בניה ממדינות עשירות באנרגיה זולה שמובילה לחלונות הזזה שאינם ברי איטום וחסר ידע באיטום דלתות כניסה וחלונות בכלל.

 

לרבים מהסיבות לעיל מכנה משותף של חוסר ידע מקצועי של מתכונים, יועצים, ומבצעים רבים ובעיקר בדיסציפלינות השונות של פיזיקת הבניה (חם, רעש, רעידות, לחות, שדות אלמג).

 

IV אקוסטיקה כלכלית

אופטימיזציה אקוסטית או בניה נכונה כלכלית אקוסטית, היא נושא מורכב ונביא שתי דוגמאות לצורך בידע:

א. בהקמת מבנה מגורים או אחר שבו נדרש שקט בבנין, אך החשוף לרעשי תחבורה חזקים, יש להתקין אמצעי מגוון בבנין – למשל חלונות מבודדים אקוסטית.
ההגזמה במידת הבידוד עשוי לייקר את הבניין באופן מהותי.
בידוד לקוי יגרום להפחתת השכירות הנהנה להשיג במבנים חדשים, ולטווח ארוך נזק שיוריד מערך הבניין בשיעור של 10%–15%.

ב. בגלל דרישות מנוגדות בין בידוד חום וקול, הרבה פתרונות מבוססים על חומרים קלים (בידוד חם) אך עבים (בידוד קול) והדורשים עובי דהינו יותר שטח בבניין – ייקור על ידי הקטנת השטח נטו.
הפתרון הכלכלי הוא רב ממדי ופתרון בארץ אחת איננו מתאים בהכרח לארץ אחרת. רק ידע וניסיון מבוססים עשויים להוביל לפתרונות כלכליים.

ג. השימוש בתכנות לחשוב בידודים בבניין אינם מתחשבים בניגודים שבין הדיסציפלינות, אינן מתחשבות באופן מספיק מדויק (ברוב המקים) בסוגיות עקוף הקול.
בין שני חדרים שאחד מעל השני מפרידה תקרה שדרכה חודר ועובר הקול. אבל הקול עובר גם ב-12 דרכים נוספות במקרה כזה שתרומת כל דרך תלויה במשקלות הקירות, חיבורם לרצפה (תקרה), שימוש בכיסוי רצפה, תקרה תלויה וחיפויים נוספים.

II הוזלה וייקור כתוצאת ייעוץ

ייעוץ בניה יכול באם איננו מקצועי – לייקר את הבניה מהסיבות הבאות:

א. היכן שהיועץ איננו יודע או "מעריך" "מנחש" או "מהמר" החל מעובי חומרים, טיבם ויצרניהם.
ב. באם הניחוש מגזים כלפי מעלה מתייקר הפרויקט שלא לצורך.
ג. באם הניחוש מגזים כלפי מטה סביר שיהיו נזקים בבנייה.
ד. יועץ שאיננו מצוי בפיזיקת הבנייה (רוב היועצים) אינם מודעים לדרישות מנוגדות בין הדיסציפלינות
בידוד חום / בידוד קול
אוורור / בידוד קול
אוורור / בידוד קול / היווצרות עובש
ייעוץ מקצועי בבניה יכול להוזיל את הבניה לטווח קצר ו/או לטווח ארוך.
א. הוזלה לטווח קצר – מידות מדויקות של החומרים וטיבם הנדרשים.
ב. הוזלה לטווח ארוך – חיסכון אנרגטי, מניעת היווצרות נזקים מאוחרים.
ג. אפשרות של אופטימיזציה כלכלית בבניה (דוגמאות בהמשך).

III ייעוץ אקוסטי מקצועי
ייעוץ אקוסטי מקצועי מבוסס על ידע וניסיון רב, ושלא במקצועות אחרים – איננו ניתן לרכישה בישראל. יועצים שלא למדו ועבדו בחו"ל אינם בקיאים ואינם מעודכנים.
הקושי להתעדכן על ידי ספרות מקצועית ואינטרנט גדול הן מסיבות שהארצות דוברות האנגלית אינן אלו בעלות ניסיון וידע.
בפיזיקה הבניה (מונח שלא מקובל באנגלית כלל) בכלל ובאקוסטיקת הבניה בפרט. לכך מתווספת הבעיה שכמעט לא מתפרסמים ספרים מעשיים בנדון באנגלית.

 

 

  דילוג לתוכן